Класификация на имплантите

Схема на разположението на зъбопротезните имплантати в костта на горна и долна челюст. В зависимост от това разположение се използват следните видове имплантати:

  1. Спонгиозни (повечето имплантати се разполагат по този начин). Имплантатът се разполага изцяло в спонгиозното вещество на костта - рехава субстанция, която се намира във вътрешността на плоските кости и се характеризира с по-малка плътност от повърхностната (кортикална) пластинка. На схемата кортикалната пластина е означена със светлокафяво, а спонгиозата - с текстура, много наподобяваща тъканния строеж на тази анатомична структура. При наличие на достатъчно количество кост може да се постави спонгиозен имплантат с много големи размери, както е на схемата при горната челюст
  2. Бикортикални имплантати - означени са на схемата с 2. При тях предната част на имплантата достига до кортикалната пластинка на костта от срещуположната страна. Отличават се с много голяма стабилност поради високата плътност на костта кортикално. При навлизане на имплантата в този участък той се затяга с по-голяма сила и е по-стабилен. Планирането на поставянето е по-трудно - необходимо е прецизно измерване на наличното количество костна тъкан, което е най-добре да се извърши чрез компютърна томография. Обикновените рентгенографии често дават изкривявания и при определяне на по-голям от реалния размер съществува реална опасност от навлизане в съседна анатомична кухина
  3. Трансосални имплантати - преминават през цялата дължина на костта. Това са най-стабилните и същевременно най-рядко прилагани имплантати, тъй като поставянето им е свързано с редица трудности. Така например не е възможно те да се поставят на горна челюст - не е оправдано навлизането в максиларния синус (4) или носната кухина (5) само с цел поставяне на контрагайка на импланта. При долната челюст освен върху зъбния венец е необходимо да се нанесе и външен кожен разрез по долния ръб на челюстта с цел завинтване на гайката; този разрез е свързан с опасност от развитие на белези и локални възпаления и същевременно представлява допълнителна травма. В страничния участък на долната челюст пречка представлява мандибуларният канал, в който се разполага съдовов - нервният сноп

Вход в нашия форум

www.investor-bg.com

Ножовиден имплант

Лицево - челюстна хирургия